Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym od początku swojej działalności  w roku 1991 pomogło już 1500 osobom, towarzysząc im od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały.

Nasza działalność  uwzględnia indywidualne potrzeby  naszych podopiecznych, jest kompleksowa i długofalowa. Obejmuje diagnozy  i  konsultacje, różne formy terapii i rehabilitacji , aktywizację społeczną i zawodową oraz organizację wypoczynku. Ważnym obszarem naszej aktywności jest popularyzowanie  wiedzy na  temat autyzmu, skutecznych  metod terapii  oraz praw przysługującym osobom z autyzmem. Z naszych szkoleń, konferencji i poradnictwa korzystają setki rodziców i profesjonalistów.

Priorytetem w działalności Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji  dorosłych osób z autyzmem, ponieważ w  naszym kraju jest ona dramatycznie trudna. Państwo nie uwzględnia potrzeb tej grupy osób niepełnosprawnych, w związku z tym brakuje  specjalistycznych placówek terapeutycznych i opiekuńczych, miejsc nauki zawodu i  pracy chronionej. Dorosłe osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną   zwykle mieszkają  pod opieką starych rodziców, a po ich śmierci trafiają do domów pomocy społecznej niedostosowanych do ich potrzeb.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzyliśmy  dwie placówki dziennego pobytu-„ Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem” w Gdańsku i Gdyni oraz miejsca pracy chronionej w prowadzonym przez nas punkcie poligraficznym i z wielkim wysiłkiem pozyskujemy  na ten  cel fundusze. Z myślą o lepszej przyszłości  osób dorosłych   zbudowaliśmy w Gdańsku dom stałego pobytu-Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Ciągle zbieramy pieniądze na wyposażenie i funkcjonowanie  tego domu, ponieważ nie mamy na ten cel wsparcia finansowego z budżetu państwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.spoa.org.pl